หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย

ระบบ Big Data

คลังสื่อเพื่อการเรียนรู้

ธนาคารความดี

สวนพฤกษศาสตร์

E-Paperless

ห้องเรียนคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Total School
0
Aolaboraively eenable vira niche markets Compe evsculate funcnal mndshare through forand goaloriented project.
Total Student
0
Aolaboraively eenable vira niche markets Compe evsculate funcnal mndshare through forand goaloriented project.
Total Teacher
0
Aolaboraively eenable vira niche markets Compe evsculate funcnal mndshare through forand goaloriented project.

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
  3.1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  4.1 แผนปฏิบัติการระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
  4.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
 5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 1. กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
 2. กิจกรรม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์
 4. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
 5. รายงานงบทดลอง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  1.1 Q&A (ถาม-ตอบ)
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 3. Social Network
  3.1 Facebook
  3.2 Twitter
  3.3 YouTube
  3.4 Instagram
ตารางปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการดำเนินงาน
 • การบริหารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2565
  1.2 ปีงบประมาณ 2564
  1.3 ปีงบประมาณ 2563
  รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2563
  3.2 ปีงบประมาณ 2562
  3.3 ปีงบประมาณ 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  • 2.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  • 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 3.1 ปีงบประมาณ 2563
  • 3.2 ปีงบประมาณ 2562
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล

1 . นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

– ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  2.1 ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
 3. สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
 4. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    1.1 ปีงบประมาณ 2564
    1.2 ปีงบประมาณ 2563
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน 
    การทุจริตประจำปี 
    2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
    2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
  3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี
    3.1 ปีงบประมาณ 2563
    3.2 ปีงบประมาณ 2562
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ
  3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2564
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  • การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 1.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
  และป้องกันการทุจริต
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใส
  2.1 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
  และการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 เรื่องการพัฒนาด้านคุณภาพการดำเนินงาน
  2.3 เรื่องการป้องกันการทุจริต
  2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
    7 ข้อ
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร
  3.1 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตรวจสภาพอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบางปลาร้า เพื่อขอรื้อถอน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำ […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 20 ครั้ง

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยก […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 60 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 4 ครั้ง

หน่วยงานและระบบใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศและติดตาม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มกฏหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบรายงานและคุ่มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน