กลุ่มอำนวยการ

บริการดาวน์โหลด

แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ส่วนตัว
แบบขออนุญาตไปราชการ

O-15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O-34 จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O-35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คัดแยกขยะ