การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วม “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ฯ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช