กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสาว ฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุมและนายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมได้แจ้งข้อราชการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และกล่าวทักทายในการร่วมปฏิบัติงานในทุก ๆ วันจันทร์