ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565  นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนางดวงเดือน แก้วปุม นายยงยุทธ สายสุด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาประธานเขตคุณภาพทุกเขตฯ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  ดำเนินงานโดยกลุ่มนโยบายและแผน  ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565  ณ  ห้องประชุมสมานฉันท์

นางนภาพรรณ นาดี ได้กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ทราบทิศทางการดำเนินงาน กรอบจัดทำแผนในการพัฒนาการศึกษา และเป็นการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT)  โดยวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และนโยบายที่เกี่ยวข้องในปีปัจจุบัน พร้อมสรุปการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน และประเด็นที่ต้องพิจารณา นอกจากนนี้ยังได้ร่างนโยบายและทิศทางการทำงาน ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์การ  และเป้าประสงค์  และประเด็นสำคัญกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา คือ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาต่อไป