พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ กับ โรงเรียนบ้านแหลมหิน และ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยให้โรงเรียนคุณภาพในชุมชนเป็น โรงเรียนหลักโดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งในด้านกายภาพและคุณภาพ การศึกษา ตามแนวทางของ สพฐ. และ “GPS ๑๑ Model” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ โดย การสนับสนุนของชุมชนทุกภาคส่วนผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด (อบต.ไม้เค็ด)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จัดทำขึ้น 3 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 1) โรงเรียนบ้านแหลมหิน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 ๒) โรงเรียนบ้านแหลมหิน และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ๓) โรงเรียนบ้านแหลมหินโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเต่า โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ และโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และคณะครูร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้