การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู เรื่องการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู เรื่องการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ พร้อมด้วยนายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานพัฒนา ปรับปรุง คู่มือการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสาวน้ำทิพย์ วชรภูมิ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในระดับสถานศึกษา รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินคุณภาพ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1