ศึกษาดูงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)

นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้ นางดวงเดือน แก้วปุม นายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2565 โดยมีนาย สมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และคณะได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี