เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
  2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลว 24 ส.ค.53 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว97 ลว 20 ก.ย.53 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
  4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว47 ลว 29 พ.ค.58 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว27 ลว 6 มี.ค.60 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
  6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย