สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทร.037-211362 , 037-211126 โทรสาร 037-211579

    
   

นายนพรัตน์ เทพตะขบ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ
094-8494436


นางดรุณี  บ่อจักรพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ)
081-8459887


น.ส.สุวิมล  สมนึก
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
087-0032265
 

นางกองแก้ว  บุญเพ็ง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
094-8503918
 

น.ส.ทิพย์วิมล  รักษาสัตย์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
089-5390882
 


นางสาวธนัชชา รินสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
089-3751772 XXXXXXXXXXXXX
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการน.ส.สุดยอด  พลเผือก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงา
089-7882969


นางนภาพร  สวัสดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
085-3997984

 


นายธนู  บุญเพ็ง
พนักงานธุรการ ส.4
083-0473058


นายปราการ  เกิดสุข
ช่างครุภัณฑ์ ช.3
085-0852708


นายสมชาย  นกน้อย
พนักงานธุรการ ส.4
086-8417107


นายประภาส  กลิ่นกมล
พนักงานธุรการ ส.4
089-7647581


นายสมเกียรติ  ภู่จีน
ช่างปูน ช.2
 


นายภิรมย์  ณรงค์
หัวหน้าหมวดยานยนต์
087-1488794


นายวิมัยชัย  เธียรสุขะธิติ
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
085-0586495


นายโยธิน  ประเสริฐสุข
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
081-7041473


นางสุนทรี  หนูสัมฤทธิ์
พนักงานพิมพ์ดีด
089-5446323


น.ส.บุญช่วย วงษ์พาศกลาง
พนักงานบริการทั่วไป
085-2846105


นางเรณู  ทรงชน
พนักงานบริการทั่วไป
  086-1247518


นายภุชงค์  ดีศรี
รปภ.
085-1785065


นายกฤษณา  ช่อคำสี
รปภ.
080-6204933


ข่าวจากโรงเรียนเครือข่ายการสื่อสารองค์กร /e-news networks ส่งข่าวคลิกที่นี่ คลิกอ่านทั้งหมด

 

 


 
 
 
 
   
ปราจีนบุรี ขณะนี้มีผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน


ประวัติ

นายดำเนิน เพียรค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบรายงาน/ตัวอย่างระบบควบคุมภายใน

 

 

เขต 1 เดินเครื่องประเมินคุณธรรม ด้วยระบบ M.S.O. ภาคเรียนที่ 2/2555

วารสารออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กร

การบริหารจัดการในองค์กร

องค์คณะบุคคล
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระบบเงินเดือนข้าราชการ  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
อ่านข่าวอีเน็ตเวิร์ค ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สพฐ. e-filingธรรมศึกษาไตรสิกขาปราจีนบุรี
ระบบการจัดการความรู้ โดย กลุ่มนโยบบายและแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑  ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กรของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดย กลุ่มอำนวยการ
ขัอมูลพื้นฐาน ปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด
- สถานศึกษาทุกสังกัด
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- เขตคุณภาพ / เขตคุณภาพพิเศษ
 
- รุ่นที่ 1
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
- รุ่นที่ 2
โ โรงเรียนบ้านประพาส
-การแสดงอิฐเก่าเล่าตำนาน
- การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓
2.โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
3.โรงเรียนวัดอินทาราม
4. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
5. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
1.
เผยแพร่นวัตกรรม e-Innovations

วัดความเร็วเน็ตวัดความเร็วเน็ต

อ่านทั้งหมด

Copyright 2010 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 All Rights Reserved.
ที่อยู่ อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
บรรณาธิการ และ ผู้ดูแลระบบ:นายปรีชา เดชะไชย, ฝ่ายข่าว :นางกองแก้ว บุญเพ็ง, ฝ่ายกราฟฟิก :นายธนู บุญเพ็ง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
โทร : 037-211362 ,037-211126 ,sptpj.pr@gmail.com

แก้ไขครั้งสุดท้าย16 November, 2015 14:37e -->e -->e -->e -->