ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 34 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


องค์ประกอบในการพิจารณาเกณฑ์การย้ายขัาราชการครู ลว. 26 มิ.ย.2556 และรายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

      ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง องค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน กรณีปกติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556

และรายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา (กรณีปกติ)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1(โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 ในคราวประชุมครั้ง 7/2554 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)

      องค์ประกอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประกอบด้วย

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2. ผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 35 คะแนน
3. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. ความอาวุโสตามหลักราชการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
5. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง คะแนนเต็ม 5 คะแนน
6. สภาพความยากลำบาก คะแนนเต็ม 10 คะแนน
7. เหตุผลการขอย้าย คะแนนเต็ม 5 คะแนน
8. องค์ประกอบอื่น ๆ คะแนนเต็ม 15 คะแนน

รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน

      หมายเหตุ 1. กรณีที่ผู้ขอย้ายมีคะแนนเท่ากัน ให้ยึดหลักอาวุโสตามหลักราชการ(แนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสทางราชการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555) ดังนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
2. ถ้าเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะเท่ากัน ผู้ใดได้รับการเลื่อนวิทยฐานะนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
3. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
4. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
5. ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
6. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
7. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดมีอายุแก่กว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

2. การระบุวิชาเอก จะพิจารณาให้เฉพาะโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะพิจารณาจากแผนอัตรากำลังของโรงเรียน ที่ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้จัดอันดับความต้องการวิชาเอกไม่เกิน 5 อันดับ โดยการพิจารณาย้ายจะพิจารณาวิชาเอกลำดับที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ตามลำดับ

3. กรณีโรงเรียนที่มีครูวิชาเอกใดที่ขาดแคลนย้ายออกไป หรือว่างลงในกรณี เสียชีวิต , โอน , ลาออก, เปลี่ยนตำแหน่ง , ปลดออก , ให้ออก และ ไล่ออก และโรงเรียนมีความจำเป็นในวิชาเอกเดิมนั้นสามารถขอระบุวิชาเอกนั้นทดแทนได้ โดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีอัตราดังกล่าวว่างลง

4. กรณีข้าราชการครูฯ สังกัด สพท.อื่นที่ขอย้ายมา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ,โรงเรียนใด ๆ การคิดคะแนนเพื่อเปรียบเทียบผู้ขอย้ายมาโรงเรียนนั้น จะไม่คิดคะแนนตาม ข้อ 2.6 และ ข้อ 2.7 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขอย้ายทุกคน

5. กรณียังไม่มีผลการประเมิน E.S.O. และ M.S.O จะไม่คิดคะแนนตามเกณฑ์ในข้อ 2.6 และ 2.7

6. กรณีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนระบุวิชาเอก ตามข้อ 2 จะพิจารณาจากผู้ขอย้ายที่มีวิชาเอก นั้นและยื่นขอย้ายโรงเรียนลำดับที่ 1 ก่อน หากมีผู้ยื่นหลายคนให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบในการพิจารณาย้ายหากไม่มีผู้ขอย้ายในโรงเรียนลำดับที่ 1 ให้พิจารณาจากผู้ขอย้ายลำดับที่ 2 , 3 และอื่น ๆ ตามลำดับ

7. กรณีตำแหน่งว่างในโรงเรียนที่ไม่ระบุวิชาเอก จะพิจารณาจากผู้ขอย้ายที่มีวิชาเอกใดก็ได้ และยื่นความประสงค์ขอย้ายในโรงเรียนลำดับที่ 1 ก่อน หากมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายหลายคน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบในการพิจารณาย้าย หากไม่มีผู้ขอย้ายในโรงเรียนลำดับที่ 1 ให้พิจารณาจากผู้ขอย้าย ลำดับที่ 2 , 3 และอื่น ๆ ตามลำดับ

8. เอกสารเกียรติบัตร โล่ หรือรางวัลต่าง ๆ การพิจารณาให้คะแนนจะพิจารณาว่าเป็นโครงการในระดับใด ไม่ใช่พิจารณาจากระดับของหน่วยงานที่ออกเกียรติบัตร หรือโล่ รางวัล

      9. เอกสารทุกฉบับประกอบคำร้องขอย้าย ตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ฉบับนี้ ผู้ขอย้ายและผู้อำนวยการโรงเรียนเดิมต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ หากไม่ลงนามในเอกสารฉบับใดจะได้คะแนนต่ำสุดในองค์ประกอบข้อนั้น
10. กรณีที่โรงเรียนยุบ , เลิก , ยุบรวม และครูถูกสั่งให้ช่วยราชการที่โรงเรียนอื่น ๆ ให้นับรวมอายุราชการจากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนที่มาช่วยราชการ และให้รวมถึงครูที่มาช่วยราชการกรณีอื่น ๆ ทุกกรณี
11. สำหรับผลการประเมิน NT หรือ O-NET หรือ LAS หรือ สมศ. ให้พิจารณาคะแนนจากโรงเรียนที่ช่วยราชการ
12. ผลงาน ให้นำมาคิดรวมกับโรงเรียนต้นสังกัดได้ ให้ครบกับกรอบเวลาที่กำหนด เช่น ให้นับย้อนหลังไป 5 ปี คิดจากการอยู่โรงเรียนต้นสังกัด 2 ปี มาช่วยราชการที่ โรงเรียนในสังกัด สพท.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 3 ปี รวมทั้งสิ้น 5 ปี
13. การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีมติแล้วให้ถือเป็นที่สุดทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ) พูลชัย ไชยสมบูรณ์
(นายพูลชัย ไชยสมบูรณ์)
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

      

รายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สายประถมศึกษา (กรณีปกติ)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


(โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 ในคราวประชุมครั้ง 7/2554 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)

…………………………………………………………………………………………….
องค์ประกอบในการจัดทำเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา (กรณีปกติ)
ประกอบด้วย 1
. วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ 5 คะแนน
2. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 20 คะแนน
3. ผลการปฏิบัติงาน 30 คะแนน
4. ประสบการณ์ 25 คะแนน
5. คุณวุฒิ 5 คะแนน
6. การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 5 คะแนน
7. ความอาวุโสตามหลักราชการ 5 คะแนน
8. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน 5 คะแนน
รวม 100 คะแนน
………………………………………..
โดยประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )
1.1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ( 5 คะแนน ) โดยเขียนวิสัยทัศน์ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่ต้องมีภาคผนวกและเอกสารเพิ่มเติม พิจารณาจาก
- บริหารโดยยึดหลักสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1. ระดับดีมาก (นำเสนอได้ชัดเจนน่าเชื่อถือและปฏิบัติได้จริง) 5 คะแนน
2. ระดับดี (นำเสนอได้ชัดเจนเป็นไปได้) 4 คะแนน
3. ระดับพอใช้ (นำเสนอได้ค่อนข้างชัดเจน) 3 คะแนน
2. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน )
2.1 การอบรมและพัฒนาตนเอง พิจารณาจากการได้รับ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จากการได้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจากสถาบันหรือหน่วยงานการจัดการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน โดยให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ( 5 คะแนน )
1. ระดับชาติ/ระดับภูมิภาค/เขตตรวจราชการ 5 คะแนน
2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด 4 คะแนน 3. ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/เขตคุณภาพ 3 คะแนน
2.2 การเป็นวิทยากร/คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน โดยให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ( 5 คะแนน )
1. ระดับชาติ/ระดับภูมิภาค/เขตตรวจราชการ 5 คะแนน 2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
/จังหวัด 4 คะแนน
3. ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/เขตคุณภาพ 3 คะแนน
2.3 ความเหมาะสมและความจำเป็น ( 5 คะแนน )
พิจารณาจากความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน ความประพฤติ และคุณลักษณะอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในภาพรวม
1. เหมาะสมมากที่สุด 5 คะแนน
2. เหมาะสมมาก 4 คะแนน
3. เหมาะสม 3 คะแนน
2.4 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ( 5 คะแนน )
1. รับย้ายอันดับ 1 5 คะแนน
2. รับย้ายอันดับ 2 4 คะแนน
3. รับย้ายอันดับ 3 หรืออื่นๆ 3 คะแนน
3. ผลการปฏิบัติงาน ( คะแนนเต็ม 30 คะแนน )
3.1 ผลการประเมินภาพรวม สมศ.ครั้งสุดท้ายของโรงเรียนที่ตนเองเป็นผู้บริหาร ระดับปฐมวัย หรือระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน ( 5 คะแนน )
1. ผ่าน 5 คะแนน
2. ไม่ผ่าน /ยังไม่ประเมิน 3 คะแนน
3.2 ผลการประเมิน NT หรือ O-NET หรือ LAS (ที่มีการทดสอบกับนักเรียนกลุ่มประชากรทุกคน) ครั้งหลังสุด ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในชั้นใด ชั้นหนึ่ง หรือ สาระใดสาระหนึ่ง (5 คะแนน)
1.สูงกว่าหรือเท่ากับ สพฐ. 5 คะแนน
2.สูงกว่าหรือเท่ากับระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 คะแนน
3.ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 คะแนน
( โดยคิดจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน หากมีค่าคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้บริหารและครูทุกคนในโรงเรียนจะได้คะแนนตามเกณฑ์นั้น )
- 3.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหาร พิจารณาจากการได้รับเกียรติบัตร โล่ หรือรางวัล โดยระบุ ชื่อบุคคลหรือชื่อสถานศึกษา จากหน่วยงานการศึกษาหรือกิจกรรมการศึกษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษา โดยการประกวดการแข่งขัน หรือได้รับคัดเลือก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ตนเอง ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ( 5 คะแนน )
1. ระดับชาติ/ระดับเขตตรวจราชการ/ภูมิภาค 5 คะแนน
2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด 4 คะแนน
3. ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/เขตคุณภาพ 3 คะแนน
3.4 คุณภาพครูโดยระบุชื่อครู
พิจารณาจากการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารเพื่อให้ครูได้รับหรือเคยได้รับเกียรติบัตร โล่ หรือรางวัลจากหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยการประกวด การแข่งขันหรือได้รับคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน โดยให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ( 5 คะแนน )
1. ระดับชาติ/ระดับเขตตรวจราชการ/ภูมิภาค 5 คะแนน
2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด 4 คะแนน
3. ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/เขตคุณภาพ 3 คะแนน
3.5 คุณภาพนักเรียนโดยระบุชื่อนักเรียน
พิจารณาจากการบริหารจัดการ การสนับสนุนของผู้บริหารเพื่อให้นักเรียนได้รับหรือเคยได้เกียรติบัตร โล่ หรือรางวัลจากหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยการประกวด การแข่งขันหรือได้รับคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน โดยให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา( 5 คะแนน )
1. ระดับชาติ/ระดับเขตตรวจราชการ/ภูมิภาค 5 คะแนน
2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด 4 คะแนน
3. ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/เขตคุณภาพ 3 คะแนน
3.6 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (E.S.O.) หรือมาตรฐานคุณธรรม (M.S.O.) โดยพิจารณาจากผลการประเมินครั้งสุดท้ายของโรงเรียน ระดับผลการประเมิน ดังนี้ ( 5 คะแนน )
1. E.S.O. /M.S.O. 2006 - 2007 5 คะแนน

2. E.S.O. /M.S.O. 2003 – 2004 - 2005 4 คะแนน
3. E.S.O. /M.S.O. 2001 - 2002 3 คะแนน
หมายเหตุ 1. หากโรงเรียนยังไม่มีผลการประเมิน E.S.O. /M.S.O ในครั้งแรกจะงดใช้องค์ประกอบข้อนี้ในการพิจารณา
2.กรณีข้าราชการครูฯ ที่สังกัด สพป.อื่น ขอย้ายมา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในโรงเรียนใดก็ตาม การคิดคะแนนตามองค์ประกอบ ข้อ 3.6 จะไม่ใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขอย้ายทุกคน
ประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน )
4.1 ประสบการณ์ ( 5 คะแนน )
พิจารณาจากอายุราชการที่เริ่มรับราชการจนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นคำขอ
1. 25 ปีขึ้นไป 5 คะแนน
2. 20 - 24 ปี 4 คะแนน
3. ต่ำกว่า 20 ปี 3 คะแนน
หมายเหตุ เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี หากเศษของปีไม่ถึง 6 เดือน ให้ปัดทิ้ง
4.2 ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้ช่วยครูใหญ่,ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่,ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน, รองผู้อำนวยการโรงเรียน,ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน ( 5 คะแนน )
1. 15 ปีขึ้นไป 5 คะแนน
2. 10 - 14 ปี 4 คะแนน
3. ต่ำกว่า 10 ปี 3 คะแนน
หมายเหตุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้นับ 1 ปี หากเศษของปีไม่ถึง 6 เดือน ให้ปัดทิ้ง
4.3 ขนาดสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ( 5 คะแนน
) 1.ขอย้ายไปสถานศึกษาขนาดเดียวกันหรือขนาดเล็กกว่า 5 คะแนน
2.ขอย้ายไปสถานศึกษาขนาดต่างกันหรือสูงกว่า 1 ขนาด 4 คะแนน
3.ขอย้ายไปสถานศึกษาขนาดต่างกันหรือสูงกว่า 2 ขนาด 3 คะแนน
4.4 ความยากลำบากในการจัดการศึกษา ( 5 คะแนน ) 1.ขอย้ายไปสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นเดียวกันหรือต่ำกว่า 5 คะแนน
2.ขอย้ายไปสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นสูงกว่า 3 คะแนน
4.5 พื้นที่ในการขอย้าย
1. ย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา 5 คะแนน
2. ย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเดียวกัน 4 คะแนน
3. ย้ายมาจากนอกเขตพื้นที่การศึกษา 3 คะแนน
5. คุณวุฒิ ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )
5.1 คุณวุฒิการศึกษา
1.ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาหรือสูงกว่า 5 คะแนน
2.ปริญญาโทสาขาอื่นๆ/ป.บัณฑิต/ปริญญาตรีสาขาบริหารการศึกษา 4 คะแนน
3.ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ 3 คะแนน
6. การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
6.1 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 คะแนน
2. เคยถูกลงโทษทางวินัย 3 คะแนน
หมายเหตุ กรณีนี้ไม่นำ พ.ร.บ.ล้างมลทินมาใช้ เนื่องจากต้องพิจารณาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณประกอบด้วย
7. ความอาวุโสตามหลักราชการ ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )
7.1 อาวุโสตามหลักราชการ
1. อาวุโสลำดับ 1 5 คะแนน
2. อาวุโสลำดับ 2 4 คะแนน
3. อาวุโสลำดับอื่นๆ 3 คะแนน
8. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )
8.1 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนปัจจุบัน
1. 10 ปีขึ้นไป 5 คะแนน
2 .5 – 9 ปี 4 คะแนน
3. ต่ำกว่า 5 ปี 3 คะแนน
หมายเหตุ พิจารณาจากวันดำรงตำแหน่งโรงเรียนปัจจุบันจนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นคำขอ เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี หากเศษของปีไม่ถึง 6 เดือน ให้ปัดทิ้ง
..................................................................
หมายเหตุ.
1. ให้พิจารณาคำร้องขอย้าย ตามความประสงค์ขอย้ายโรงเรียนลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ในคราวเดียวกัน โดยพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดดำรงตำแหน่งในตำแหน่งนั้น หากผู้ได้คะแนนสูงสุดหลาย โรงเรียนให้พิจารณาให้ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนลำดับที่ 1 หรือลำดับที่ 2 หรือลำดับที่ 3 ตามลำดับ
2. คะแนนประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ข้อ 1.1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ( 5 คะแนน) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นผู้ประเมิน ข้อ 2.3 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( 5 คะแนน) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นผู้ประเมินตามแต่จะเห็นสมควร การให้คะแนนหากเป็นจุดทศนิยมจะปัดเศษจาก .50 ขึ้นไป เป็นจำนวนเต็ม
3. คะแนนข้อ 2.4 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( 5 คะแนน) รับย้ายอันดับ 1 ได้ 5 คะแนน อันดับ 2 ได้ 4 คะแนน อันดับ 3 หรืออื่น ๆ ได้ 3 คะแนน กรณีมติกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่รับย้ายรายใด หากมีผู้ขอย้าย 3 คนขึ้นไป ให้ได้ 3 คะแนน หากมีผู้ขอย้าย 2 คน ให้ได้ 4 คะแนน
4. การประเมิน ข้อ 1.1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ( 5 คะแนน) และข้อ 2.3 ความเหมาะสมและ ความจำเป็น( 5 คะแนน) จะประเมินจากเอกสารเท่านั้นไม่มีการสัมภาษณ์
5. เอกสารเกียรติบัตร โล่ หรือรางวัลต่าง ๆ การพิจารณาให้คะแนนจะพิจารณาว่าเป็นโครงการ ในระดับใด ไม่ใช่พิจารณาจากระดับของหน่วยงานที่ออกเกียรติบัตร หรือโล่ รางวัล
6. กรณีผู้ขอย้ายมีคะแนนเท่ากัน ให้ยึดหลักอาวุโสตามหลักราชการ การจัดลำดับอาวุโสตามหลักราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529 โดยเทียบเคียงระดับเป็นอันดับ ดังนี้
6.1 ผู้ใดดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
6.2 ถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
6.3 ถ้าเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโส กว่า
6.4 ถ้าเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
6.5 ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
6.6 ถ้าเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้น ก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
6.7 ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
7. การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีมติแล้วให้ถือเป็นที่สุด

..........................................................................................................................................................

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ผู้ดูแลระบบ
สพท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง