ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 37 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นาจิรวรรณ ธนังคเวชวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

      ชื่อเรื่อง รายงานการใช้และการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นาจิรวรรณ ธนังคเวชวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระยะเวลาการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จำนวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เดือนพฤศจิกายน 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ t – test for dependent samples และวิเคราะห์ความ พึงพอใจ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และ หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.70/82.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมาก

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ผู้ดูแลระบบ
สพท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง