ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 38 วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง

      ชื่อโครงการ ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลักษณะ โครงการใหม่ กลุ่ม อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา เดชะไชย , นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธันวาคม 2556 – สิงหาคม 2557 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการคอร์รัปชั่นในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีการแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในบางครั้งประชาชนบางส่วนก็ยอมรับว่าการคอร์รัปชั่นได้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น นโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภามีแผนงานป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องชอบธรรม วาระแห่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 วาระที่ 2 เขตพื้นที่สีขาว การดำเนินใดใดต้องยึดหลัก 3ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดทุจริต จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม “ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง”

      2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวกในการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 2.2 เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนให้เป็นเขตพื้นที่สีขาวและโรงเรียนสีขาว มีการดำเนินการป้องกันช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น 2.3 เพื่อสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของภาคสังคมในการปฏิบัติราชการ 3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ - โรงเรียนในสังกัดของรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่น สอดแทรกการเรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียน - โรงเรียนในสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 3.2 เชิงคุณภาพ - โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนสีขาวหรือเขตพื้นที่สีขาว มีการป้องกันช่องทางคอร์รัปชั่น ร้อยละ 100 - การดำเนินการจัดจ้างของโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของภาคสังคมอย่างเปิดเผย ร้อยละ 100 4. วิธีดำเนินการ 4.1 แจ้งโครงการให้โรงเรียนของรัฐและเอกชนในสังกัดทราบ 4.2 จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 4.4 โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน 4.5 จัดทำโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและพิธีมอบรางวัล โรงเรียนรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นดีเด่น 4.6 ประเมินและรายงานผลการดำเนินโครงการ

      7. การประเมินผล ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ผลผลิต (Outputs) - จำนวนโรงเรียนสีขาวมีการป้องกันช่องทางคอร์รัปชั่น 140 ร.ร. - จำนวนโรงเรียนจัดจ้างโปร่งใสมีส่วนร่วมของภาคสังคมอย่างเปิดเผย 140 ร.ร. - จำนวนโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 140 ร.ร. 1. ตรวจสอบหลักฐาน 2. โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจากจำนวนการดำเนินโครงการ 1. เอกสารภาพถ่าย,เว็บไซต์ 2. แบบติดตามและประเมินผล ผลลัพธ์ (Outcomes) - ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตนารมย์ต่อต้านคอร์รัปชั่น - ร้อยละของนักเรียนในสังกัดได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่น 1. ตรวจสอบหลักฐาน 2. โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจากจำนวนการดำเนินโครงการ 1. เอกสารภาพถ่าย,เว็บไซต์ 2. แบบติดตามและประเมินผล 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น มีกระบวนการ ดำเนินงานเปิดเผย มีส่วนร่วมของภาคสังคม มีความชอบธรรมและน่าเชื่อถือ

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ผู้ดูแลระบบ
สพท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง