ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 39 วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 12 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


คำสั่งต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง

      ตามที่นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้แถลงไว้ต่อรัฐสภามีแผนงานป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องชอบธรรม วาระแห่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 วาระที่ 2 เขตพื้นที่สีขาว การดำเนินใดใดต้องยึดหลัก 3 ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดทุจริต จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยม “ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการฯ ต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 1.1 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 1.2 นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการ 1.3 นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการ 1.4 นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการ 1.5 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการ 1.6 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม กรรมการ 1.7 นายปรีชา เดชะไชย ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 1.8 นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2. คณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัด ประกอบด้วย 2.1 นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 2.2 นายบัณฑิต สุขวิลัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 2.3 นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 2.4 นายปรีชา เดชะไชย ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 2.5 นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ จัดทำตัวชี้วัด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ 3) การรักความเป็นธรรม 4) ความพอเพียง 5) การทำเพื่อส่วนรวม โดยอยู่ในกรอบของการวางแผนโครงการ การบูรณาการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการดึงครอบครัว ชุมชน/สังคม เข้ามามีส่วนร่วม 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 3.1 นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 3.2 นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการ 3.3 นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการ 3.4 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการ 3.5 นายบัณฑิต สุขวิลัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 3.6 นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.7 นายสำเริง ออมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.8 นายชัยรณรงค์ ห่วงบุญรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.9 นางสาวรำพึง ร่วมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.10 นางสาวสุภัสสร วัชรคุปต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.11 นางบัวบาง บุญอยู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.12 นายผดุงเกียรติ สมมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.13 นางลมุล มาตรคำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.14 นางสาวรัชนี ตะเภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.15 นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3.16 นางนิตยา พรรณภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลกิจกรรม ตามตัวชี้วัดของโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สั่ง ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 พงษ์พิศาล ชินสำราญ (นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ผู้ดูแลระบบ
สพท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง