ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 43 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


บทคัดย่อชาลินี สวนเสริม ครูโรงเรียนวัดประดิษฐาราม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ส่งงานเผยแพร่ 2 เรื่อง

      เรื่องที่ 1 รายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพของเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “ การจัดทำโครงงาน เกษตร ” ระดับประถมศึกษา และ เรื่องที่ 2 การพัฒนาชุดการสอนสื่อประสม หน่วย งานเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

      บทคัดย่อ เรื่องที่วิจัย รายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพของเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “ การจัดทำโครงงาน เกษตร ” ระดับประถมศึกษา ผู้วิจัย ชาลินี สวนเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ปีที่ทำการวิจัย 2554 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “ การจัดทำโครงงานเกษตร ” ระดับประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน การประเมินคุณค่าของงานเขียน จำนวน 3 คน และการประเมินทักษะการทำโครงงานเกษตรของนักเรียนจำนวน 14 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารวิชาการ “ การจัดทำโครงงานเกษตร ” ระดับประถมศึกษา โดยรวมทุกด้านมีค่าความสอดคล้องกันและมีผลรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การประเมินคุณค่าของงานเขียนเอกสารทางวิชาการ “ การจัดทำโครงงานเกษตร ” ระดับประถมศึกษา รวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก กล่าวคือ ด้านประเมินภาวะแวดล้อม ด้านการประเมินตัวการที่จะนำเข้าสู่ระบบ ด้านการประเมินกระบวนการ และ ด้านการประเมินผลผลิต ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับระดับดีมากและ 3) การประเมินทักษะการทำโครงงานของนักเรียนโดยเรียนรู้จากเอกสารทางวิชาการ “ การจัดทำโครงงานเกษตร ” ระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมทุกส่วนอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละส่วนพบว่า ส่วนที่ 1 สาระของโครงงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก ส่วนที่ 2 วิธีนำเสนอผลงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก

      บทคัดย่อ เรื่องที่วิจัย การพัฒนาชุดการสอนสื่อประสม หน่วย งานเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ผู้วิจัย นางชาลินี สวนเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ปีที่ทำการวิจัย 2533 - 2555 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนสื่อประสม เรื่อง หน่วยงานเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 : 85/85 เพื่อประเมินผลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สอนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมกับการสอนตามคู่มือครูของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสม โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยในชั้นเรียน ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแบบแผนการวิจัยที่เป็นการวิจัยทดลองเต็มรูปแบบ ลักษณะเป็นการเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีการสุ่มเข้ากลุ่มแบบสมบูรณ์รวมทั้งมีการทดสอบก่อน และการทดสอบหลัง เป็นไปตามลักษณะของแบบแผนการทดลองจริง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ มีจำนวน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรต้น คือ วิธีสอน แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ สอนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมกับการสอนตามคู่มือครู และตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้จากชุดการสอนสื่อประสมอีกด้วย ผลวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของคู่มือชุดการสอนสื่อประสมอยู่ในเกณฑ์ตามกำหนด 85/85 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดการสอนสื่อประสม พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผู้เรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของผู้เรียนโดยชุดการสอนสื่อประสมทั้งในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6อยู่ในระดับมาก

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ผู้ดูแลระบบ
สพท

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง