ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 35 อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 11 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน

      เรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน ผู้รายงาน นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์ ปีที่ศึกษา 2555

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด จํานวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 10 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ประชาคมอาเซียน

      ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.63/84.40 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง