ดูทั้งหมด ส่งผลงานวิชาการ
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธฺ์ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 : เผยแพร่โดย :นางสาวทิพรัตน์ ตะเภาพงศ์
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑ และเพื่อศึกษาความความพึงพอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
แบบสรุปจำนวนต้นไม้ที่นักเรียนและครูปลูกในโรงเรียน ปลูกที่บ้าน และปลูกในที่สาธารณะร่วมกับชุมชน โรงเรียนภายใต้กำกับของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
แบบกรอกข้อมูล
รางวัลสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ด้านส่งเสริมการศึกษาเพื่อมีงานทำ

*******************************
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน บ้านแหลมหิน เขตคุณภาพ เมืองปราจีนบุรี เขต 1 ที่อยู่ 11/1 หมู่ที่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25230 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0898072438 ชื่อผู้บริหาร นายดิเรก ทวีวงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ถึงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนครู 39 คน จำนวนนักเรียน 671 คน

จัดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ตั้งแต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการ ได้ดำเนินการสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เชิงประจักษ์เสร็จสิ้น 20 สุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดบางเตย "สุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ด้านการส่งเสริมสุขาในโรงเรียน"......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 : เผยแพร่โดย :นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน ผู้รายงาน นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์ ปีที่ศึกษา 2555......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 : เผยแพร่โดย :กลุ่มอำนวยการ
หนังสือภายนอก (แบบที่ ๑) หรือมักเรียกว่า หนังสือตราครุฑ ตราครุฑ ขนาด สูง 3 เซนติเมตร กั้นหน้าจากขอบซ้าย ประมาณ 3 เซนติเมตร(cm.) กั้นหลังจากขอบขวา ประมาณ 2 เซนติเมตร9 กั้นบนจากขอบบน ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ย่อหน้า ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ตัวอักษรแบบ TH Sarabun ขนาด 16 พอยท์(pt)......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เกณฑ์การข้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศฑ 04090/ว 2211 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
มูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายหรืออื่น ๆ 2. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ และ 3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปด้วยเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
รางวัลสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ด้าน ประชาธิปไตยโดยชุมชนมีส่วนร่วม
*******************************
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์
สรุปผลการปฏิบัติ เรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการดำเนินชีวิต และการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ออกคำสั่งที่ 10 และ 11 / 2559 ใช้มาตรา 44 ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค ว่าการที่ต้องออก 2 คำสั่งนี้ก็เพื่อปรับระบบการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เพราะการปฏิรูปการศึกษาทำได้ แต่ที่ผ่านมาทำไม่ทัน โดยมีเหตุผล 4 ข้อที่ออกคำสั่งคือ 

1.มีปัญหาการบูรณาการระดับพื้นที่ พบว่าการบริหารการศึกษาในจังหวัดและเขตพื้นที่เดียวกัน ยังก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง หรือท่านใดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ให้แจ้งผ่านทาง e-mail : kaewboonpeng@gmail.com นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการที่ถูกต้องต่อไป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นางจุติมา ภูมี
ผู้รายงาน นางจุติมา ภูมี วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 : เผยแพร่โดย :โสภา นาคพงษ์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านหว้าเอนมุ่งเน้นวิธีการให้ลูกเสือได้เรียนรู้ด้วยการกระทำ โดยใช้ระบบหมู่เป็นสำคัญ อยู่ในรูปแบบดังนี้ 1. เรียนด้วยการกระทำ และกระทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม 2. ส่งเสริมให้ใฝ่รู้ฝึกพัฒนาความรู้สู่ประสบการณ์ด้วยตนเอง 3. กระทำกิจกรรมนอกห้องเรียน กลางแจ้ง สัมผัสธรรมชาติ 4. ฝึกคิด ตัดสินใจ ดำเนินงานอย่างมีระบบ 5. กิจกรรมสนุก เข้าใจ ท้าทาย ยั่วยุให้แสดง ความสามรถที่มีอยู่ และแสดงความสามารถเหนือไปจากที่มีอยู่ 6. การเล่นเกม การแข่งขั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....