ดูทั้งหมด ส่งผลงานวิชาการ
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
รางวัลสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ด้าน ประชาธิปไตยโดยชุมชนมีส่วนร่วม
*******************************
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธฺ์ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 : เผยแพร่โดย :กลุ่มอำนวยการ
หนังสือภายนอก (แบบที่ ๑) หรือมักเรียกว่า หนังสือตราครุฑ ตราครุฑ ขนาด สูง 3 เซนติเมตร กั้นหน้าจากขอบซ้าย ประมาณ 3 เซนติเมตร(cm.) กั้นหลังจากขอบขวา ประมาณ 2 เซนติเมตร9 กั้นบนจากขอบบน ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ย่อหน้า ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ตัวอักษรแบบ TH Sarabun ขนาด 16 พอยท์(pt)......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ภาพถ่ายเชิงเส้น สำหรับเด็กปฐมวัย เก็บมาฝากจากโรงเรียนในสังกัด ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สูตรคูณแม่ 2 แม่ 4 แม่ 5 และ แม่ 6 จริง ๆ มีภาพอีกแต่ลงให้ไม่หมด ให้สร้างภาพ และฝึกให้เด็กสังเกตุเอา ......เนื่องจากภาพที่เห็น ตอนสมัยที่น้องเอิร์น ด.ญ.ศุภาพิชญ์ บุญเพ็ง เรียนอยู่โรงเรียนหทัยชาติ อ.เมืองปราจีนบุรี คุณครูชาวต่างชาติให้ไว้ ร้อยด้วยเชือกหลากสี OK เมื่อพบสื่อในห้องเรียนจึงเก็บมาฝาก เพื่อนครู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง องค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน กรณีปกติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556

และรายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา (กรณีปกติ)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1(โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน บ้านแหลมหิน เขตคุณภาพ เมืองปราจีนบุรี เขต 1 ที่อยู่ 11/1 หมู่ที่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25230 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0898072438 ชื่อผู้บริหาร นายดิเรก ทวีวงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ถึงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนครู 39 คน จำนวนนักเรียน 671 คน

จัดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ตั้งแต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ชื่อโครงการ ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลักษณะ โครงการใหม่ กลุ่ม อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา เดชะไชย , นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธันวาคม 2556 – สิงหาคม 2557 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการคอร์รัปชั่นในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหา ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เกณฑ์การข้ายครูสายผู้สอน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศฑ 04090/ว 2211 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการ ได้ดำเนินการสรรหาสุดยุด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เชิงประจักษ์เสร็จสิ้น 20 สุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสระข่อย "สุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ด้านการประกันคุณภาพภายในด้วยระบบ E.S.O. ปีการศึกษา 2554 " ขอเชิญติดตามชม

อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ตั้งแต่ ปี 2526 ตอนสมัยเรียนหนังสือเมื่อยี่สิบกว่าปี คุณครูกัลยา แสงมรกต (ครูวัดประตูน้ำท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็นป้า ให้ไว้...เนื่องจากป้าเป็นครูสอนเด็กโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(โรงเรียนเล็ก ๆ) ป้าจบเอกคณิตศาสตร์ ท่านให้หลักการไว้ คือ 9 มหัศจรรย์ (นิ้วมือมหัศจรรย์) สูตรคูณแม่ 9

โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
แบบกรอกข้อมูล
รางวัลสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
*******************************
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง วาระแห่งการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ออกคำสั่งที่ 10 และ 11 / 2559 ใช้มาตรา 44 ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค ว่าการที่ต้องออก 2 คำสั่งนี้ก็เพื่อปรับระบบการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เพราะการปฏิรูปการศึกษาทำได้ แต่ที่ผ่านมาทำไม่ทัน โดยมีเหตุผล 4 ข้อที่ออกคำสั่งคือ 

1.มีปัญหาการบูรณาการระดับพื้นที่ พบว่าการบริหารการศึกษาในจังหวัดและเขตพื้นที่เดียวกัน ยังก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นายธันวา ดีช่วย รอง ผอ.สพป.นครนายก รองประธานมูลนิธิหยาดน้ำฝน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหยาดน้ำฝน เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากเงินดอกผลของมูลนิธิหยาดน้ำฝน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 ณ ห้องประชุมกบินทร์-นาดี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
1.ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ชื่อโรงเรียนวัดหนองคุ้ม เขตคุณภาพประจันตคาม 2 ที่อยู่ เลขที่ 98 หมู่ 11 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-3778475 ชื่อผู้บริหาร นายสุนันท์ พอดี วุฒิการศึกษา ค.ม.บริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนครู 13 คน จำนวนนักเรียน 138 คน......
อ่านต่อ....