ดูทั้งหมด ส่งผลงานวิชาการ
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 : เผยแพร่โดย :นางวรกมล ชิ้นอ่อน
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ประกาศสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 : เผยแพร่โดย :นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประชาคมอาเซียน ผู้รายงาน นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์ ปีที่ศึกษา 2555......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เกณฑ์การข้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศฑ 04090/ว 2211 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
รางวัลสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ด้าน ประชาธิปไตยโดยชุมชนมีส่วนร่วม
*******************************
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นางพุทธชาด พรหมศรี
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่เด็กนักเรียนชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง4 – 5 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1/ 2 จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน บ้านแหลมหิน เขตคุณภาพ เมืองปราจีนบุรี เขต 1 ที่อยู่ 11/1 หมู่ที่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25230 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0898072438 ชื่อผู้บริหาร นายดิเรก ทวีวงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ถึงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนครู 39 คน จำนวนนักเรียน 671 คน

จัดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ตั้งแต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นางกุหลาบ บุญเทียน
ผู้รายงาน นางกุหลาบ บุญเทียน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบุยายใบ อำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ตั้งแต่ ปี 2526 ตอนสมัยเรียนหนังสือเมื่อยี่สิบกว่าปี คุณครูกัลยา แสงมรกต (ครูวัดประตูน้ำท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็นป้า ให้ไว้...เนื่องจากป้าเป็นครูสอนเด็กโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(โรงเรียนเล็ก ๆ) ป้าจบเอกคณิตศาสตร์ ท่านให้หลักการไว้ คือ 9 มหัศจรรย์ (นิ้วมือมหัศจรรย์) สูตรคูณแม่ 9

โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ออกคำสั่งที่ 10 และ 11 / 2559 ใช้มาตรา 44 ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค ว่าการที่ต้องออก 2 คำสั่งนี้ก็เพื่อปรับระบบการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เพราะการปฏิรูปการศึกษาทำได้ แต่ที่ผ่านมาทำไม่ทัน โดยมีเหตุผล 4 ข้อที่ออกคำสั่งคือ 

1.มีปัญหาการบูรณาการระดับพื้นที่ พบว่าการบริหารการศึกษาในจังหวัดและเขตพื้นที่เดียวกัน ยังก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธฺ์ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 : เผยแพร่โดย :นางสาวทิพรัตน์ ตะเภาพงศ์
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑ และเพื่อศึกษาความความพึงพอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 : เผยแพร่โดย :พุทธชาด พรหมศรี
ชื่อเรื่อง รายงานการจัดประสบการณ์ การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ผู้ศึกษา นางพุทธชาด พรหมศรี ปีการศึกษา 2553 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ภาพถ่ายเชิงเส้น สำหรับเด็กปฐมวัย เก็บมาฝากจากโรงเรียนในสังกัด ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สูตรคูณแม่ 2 แม่ 4 แม่ 5 และ แม่ 6 จริง ๆ มีภาพอีกแต่ลงให้ไม่หมด ให้สร้างภาพ และฝึกให้เด็กสังเกตุเอา ......เนื่องจากภาพที่เห็น ตอนสมัยที่น้องเอิร์น ด.ญ.ศุภาพิชญ์ บุญเพ็ง เรียนอยู่โรงเรียนหทัยชาติ อ.เมืองปราจีนบุรี คุณครูชาวต่างชาติให้ไว้ ร้อยด้วยเชือกหลากสี OK เมื่อพบสื่อในห้องเรียนจึงเก็บมาฝาก เพื่อนครู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
แบบสรุปจำนวนต้นไม้ที่นักเรียนและครูปลูกในโรงเรียน ปลูกที่บ้าน และปลูกในที่สาธารณะร่วมกับชุมชน โรงเรียนภายใต้กำกับของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านต่อ....