ดูทั้งหมด ส่งผลงานวิชาการ
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 : เผยแพร่โดย :นางดาวรุ้ง ล้อจงเฮง
ผู้ศึกษา นางดาวรุ้ง ล้อจงเฮง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านหว้าเอนมุ่งเน้นวิธีการให้ลูกเสือได้เรียนรู้ด้วยการกระทำ โดยใช้ระบบหมู่เป็นสำคัญ อยู่ในรูปแบบดังนี้ 1. เรียนด้วยการกระทำ และกระทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม 2. ส่งเสริมให้ใฝ่รู้ฝึกพัฒนาความรู้สู่ประสบการณ์ด้วยตนเอง 3. กระทำกิจกรรมนอกห้องเรียน กลางแจ้ง สัมผัสธรรมชาติ 4. ฝึกคิด ตัดสินใจ ดำเนินงานอย่างมีระบบ 5. กิจกรรมสนุก เข้าใจ ท้าทาย ยั่วยุให้แสดง ความสามรถที่มีอยู่ และแสดงความสามารถเหนือไปจากที่มีอยู่ 6. การเล่นเกม การแข่งขั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
แบบสรุปจำนวนต้นไม้ที่นักเรียนและครูปลูกในโรงเรียน ปลูกที่บ้าน และปลูกในที่สาธารณะร่วมกับชุมชน โรงเรียนภายใต้กำกับของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ภาพถ่ายเชิงเส้น สำหรับเด็กปฐมวัย เก็บมาฝากจากโรงเรียนในสังกัด ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สูตรคูณแม่ 2 แม่ 4 แม่ 5 และ แม่ 6 จริง ๆ มีภาพอีกแต่ลงให้ไม่หมด ให้สร้างภาพ และฝึกให้เด็กสังเกตุเอา ......เนื่องจากภาพที่เห็น ตอนสมัยที่น้องเอิร์น ด.ญ.ศุภาพิชญ์ บุญเพ็ง เรียนอยู่โรงเรียนหทัยชาติ อ.เมืองปราจีนบุรี คุณครูชาวต่างชาติให้ไว้ ร้อยด้วยเชือกหลากสี OK เมื่อพบสื่อในห้องเรียนจึงเก็บมาฝาก เพื่อนครู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการสรรหาสุดยุด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เชิงประจักษ์เสร็จสิ้น 20 สุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม "สุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ด้านกิจกรรมสภานักเรียน "......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ชื่อโครงการ ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลักษณะ โครงการใหม่ กลุ่ม อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา เดชะไชย , นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธันวาคม 2556 – สิงหาคม 2557 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการคอร์รัปชั่นในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหา ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 : เผยแพร่โดย :โสภา นาคพงษ์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เกณฑ์การข้ายครูสายผู้สอน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศฑ 04090/ว 2211 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นายสงคราม เจนกิจ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดงานดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 3 ตอน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 และได้จัดให้มีกิจกรรมสรรหาสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการ ได้ดำเนินการสรรหาสุดยุด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เชิงประจักษ์เสร็จสิ้น 20 สุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสระข่อย "สุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ด้านการประกันคุณภาพภายในด้วยระบบ E.S.O. ปีการศึกษา 2554 " ขอเชิญติดตามชม

อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ออกคำสั่งที่ 10 และ 11 / 2559 ใช้มาตรา 44 ในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและปรับระบบการบริหารงานของศธ.ในส่วนภูมิภาค ว่าการที่ต้องออก 2 คำสั่งนี้ก็เพื่อปรับระบบการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เพราะการปฏิรูปการศึกษาทำได้ แต่ที่ผ่านมาทำไม่ทัน โดยมีเหตุผล 4 ข้อที่ออกคำสั่งคือ 

1.มีปัญหาการบูรณาการระดับพื้นที่ พบว่าการบริหารการศึกษาในจังหวัดและเขตพื้นที่เดียวกัน ยังก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 : เผยแพร่โดย :นางสาวทิพรัตน์ ตะเภาพงศ์
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รหัสวิชา ส ๑๖๑๐๑ และเพื่อศึกษาความความพึงพอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
แบบกรอกข้อมูล
รางวัลสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ด้าน ..... การจัดการศึกษาปฐมวัย
************************
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลงวันที่ 20 กุมภาพันธฺ์ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
แบบกรอกข้อมูล
รางวัลสุดยอด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
*******************************
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นางสาวกานต์สุภัค เลิศการค้าสุข
ผู้รายงาน นางสาวกานต์สุภัค เลิศการค้าสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ อำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอน Roadmap ในการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน ต่อไป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นางพุทธชาด พรหมศรี
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่เด็กนักเรียนชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง4 – 5 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1/ 2 จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ......
อ่านต่อ....