.
 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลั่นกรองการเปิดเผยข้อมูล OIT
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่14 กรกฏาคม 2563 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ มีความตระหนักในการป้องกันและมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โดยมีพิธีสงฆ์,พระวิทยากรบรรยายธรรม และนางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการสรุปข้อมูลเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..