คู่มือและมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. การขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7
 2. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 3. การขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และในทะเบียนประวัติ
 4. การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
 5. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 6. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 7. การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอซื้ออาวุธปืน
 8. การขอหนังสือรับรองกรณีนำไปประกันตัวผู้ต้องหา
 9. การขอยกเว้นเกณฑ์ทหาร
 10. การลาไปอุปสมบท
 11. การลาทุกประเภท (เฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษา)
 12. การขอใบรับรองเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก
 13. การขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรไทยและการตรวจลงตราของครูชาวต่างประเทศ
 14. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ (ข้าราชการเสียชีวิต)
 15. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ (บิดา/มารดาของข้าราชการเสียชีวิต)