สถิติการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดปีงบประมาณ 2565