ati
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
การแบ่งส่วนราชการ
 
04 แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
05 ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์
06
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอข่าว งานด้านประชาสัมพันธ์
ปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
คำถาม-คำตอบ
09 Social Network
Facebook
Line
แผนดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี
แผนประจำปี 2562
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
กำกับติดตาม
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สารบัญ
รวมรายงาน
การปฏิบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
อำนวยการ
พัฒนาบุคลากร
015 ข้อมูลเชิงสติถิการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ความพึงพอใจ
017 E-Service
AMSS++
 
แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
019 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดตามงบประมาณ
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
024 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์1 หลักเกณฑ์2 หลักเกณฑ์3 หลักเกณฑ์4
028 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
029 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อปฏิบัติการร้องเรียน
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื้องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สถิติการร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
   
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เสนอข่าวสาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงสุจริต
037 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงทุจริต
เพื่อการจัดการความเสี่ยงทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เสนอข่าวสารองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตปราจีนบุรี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานตามไตรมาส
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการทุจริตปี61
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการร้องเรียนเรื่องทุจริต
046 มาตรการป้องกันรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการตรวตสอบการใช้ดุลพินิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ที่อยู่ อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3721-1362 โทรสาร 0-3721-1579
E-Mail:
sptpj.am@gmail.com