สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2558

ที่
กระบวนงาน
ชื่อไฟล์
ประเภทไฟล์ 
หมายเหตุ
2558

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558.pdf
 
1
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว.docx
สพป.ปจ.1
2
การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน
2 การจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ในศูนย์การเรียน.docx
สพป.ปจ.1
3
การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน (กรณีไม่เกิน 50 คน)
3 การจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน ไม่เกิน 50 คน.docx
สพป.ปจ.1
4
การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน (กรณี 50 แต่ไม่เกิน 100 คน)
4 การจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน 50 - 100 คน.docx
สพป.ปจ.1
5
การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
5 การจัดการศึกษากรณีในประเทศไทย.docx
สพป.ปจ.1
6
การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนต่างประเทศ กรณีไม่เกิน 50 คน)
6 การจัดการศึกษากรณีต่างประเทศ ไม่เกิน 50 คน.docx
สพป.ปจ.1
7
การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนต่างประเทศ กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปไม่เกิน 100 คน)
7 การจัดการศึกษากรณีต่างประเทศ 50 - 100 คน.docx
สพป.ปจ.1
8
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1-การรับนักเรียน2558.docx
ทุกโรงเรียนในสังกัด
9
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2-การขอย้ายเข้าเรียน2558.docx
ทุกโรงเรียนในสังกัด
10
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3-การขอย้ายออกนักเรียน2558.docx
ทุกโรงเรียนในสังกัด
11
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน2558.docx
ทุกโรงเรียนในสังกัด
12
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5-การขอลาออก2558.docx
ทุกโรงเรียนในสังกัด
13
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน2558.docx
ทุกโรงเรียนในสังกัด
14
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา2558.docx
ทุกโรงเรียนในสังกัด
15
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่2558.docx
ทุกโรงเรียนในสังกัด
16
กระบวนการจัดทำคู่มือประชาชนผ่านระบบสารสนเทศฯ
it.pdf
ทุกโรงเรียนในสังกัด

 

มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การติดตาม ประจำปีงบประมาณ

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

โปรดใช้ Chrome Browser ของ Google เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เท่านั้น

 

 


แก้ไขครั้งสุดท้าย 2 August, 2015 20:45
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211362 ,037-212281 ,sptpj.pr@gmail.com