เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สพฐ. พ.ศ.2554
  2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สพฐ. พ.ศ.2554
  3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 *ยกเลิก ฉบับที่ 6*
  5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (การปรับค่าตอบแทน) ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558
  6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558
  7. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ