วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

"เด็กไทยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ"

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ความปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข และเอื้อต่อการเรียนรู้

 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนดและสอดคล้อง
  กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด

 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายและนำเทคโนโลยีดิจิทัล
  มาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการเรียนรู้

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
  ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไปและได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย

 2. ผู้เรียนได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม

 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย
  ตลอดทั้งมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะด้านอาชีพและได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ

 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ
  และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

ค่านิยม

ข้ามไปยังทูลบาร์