แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567″

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด | ข้อมูลแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
ข้ามไปยังทูลบาร์