การประชุมโครงการความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นให้ข้าราชการในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจโดยการสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการในด้านวินัยข้าราชการเพื่อยับยั้ง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจากนายอุดม อินทรเวศน์วิไล มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์