การประชุมปฏิบัติการขยายผลโรงเรียน Smart School

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการขยายผลโรงเรียน Smart School เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสมานฉันท์