การเลื่อนวิทยฐานะ

 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลว 30 ก.ย.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลว 5 ก.ค.60 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลว 26 ม.ค.64 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลว 5 ก.ค.60 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลว 25 ก.ย.61 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว20 ลว 9 ธ.ค.59 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
 7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว26 ลว 30 ธ.ค.59 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
 8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลว 26 ม.ค.64 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4 ลว 28 ม.ค.64 เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
 10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลว 20 พ.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลว 20 พ.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 12. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลว 20 พ.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 13. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12 ลว 20 พ.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
 14. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลว 10 ต.ค.60 เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 15. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลว 7 เม.ย.54 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 16. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลว 20 พ.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 17. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลว 20 พ.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 18. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลว 20 พ.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 19. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว12 ลว 20 พ.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
 20. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลว 30 ส.ค.64 เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
 21. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว22 ลว 30 ก.ย.64 เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา