หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศและติดตาม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มกฏหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน