การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง 

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

 1. การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน

การบริหารอัตรากำลัง

 1. การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

 1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
 4. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 5. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

 1. การจ่ายใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4. การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
 5. โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 6. ส่งตัวนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
 7. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

 นโยบายด้านสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 1. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
 3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ผอ.สถานศึกษา)
 4. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ศึกษานิเทศก์)

 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. การดำเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 1. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี
 2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี
 3. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 4. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
 5. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

 นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

 1. มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. ขออนุมัติใช้เงินและขออนุมัติดำเนินการตามโครงการสร้างอุดมการณ์สู่ครูมืออาชีพ