การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับสถานศึกษา

💫 แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ปิดรับข้อมูล วันพุธที่ 15 กันยายน 2565

 

 

💫 แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ปิดรับข้อมูล วันพุธที่ 15 กันยายน 2565

💫 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ปิดรับข้อมูล วันพุธที่ 15 กันยายน 2565