แนวทางการบริหาร

วิสัยทัศน์  (Vision)

“ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และหลากหลาย
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. สำนักงานและสถานศึกษาบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงาน  ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลและมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

  • ปราจีนบุรี 3D ที่เขต 1