สภาพภูมิศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

: ตั้งอยู่เลขที่ 814  ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี
: รหัสไปรษณีย์ 25000  โทรศัพท์ 037-211362  โทรสาร 037-211579  037-214440 037-213200
: www.pri1.go.th
: รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  อำเภอบ้านสร้าง  อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ  และอำเภอประจันตคาม มีหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ      จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้                 ติดต่อกับ      จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ      จังหวัดนครนายก