คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย และการออกจากราชการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ