สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตลอดปีงบประมาณ 2565