เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู ทุกสาย

 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
 2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 และคู่มือ
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ฐานในการคำนวณ
 4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1676 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซักซ้อมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเพื่อนับมีตัว     ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
 5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย 
 7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1422 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 การนับมีตัวผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา    อยู่ในกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา
 8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 9. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว2845 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว2972 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย
 11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา