เลื่อนเงินเดือน 38 ค.(2)

  1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
  2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
  3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน
  4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
  6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย