วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

เด็กไทยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ความปลอดภัย อบอุ่น มีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนดและสอดคลอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและส่งเสริมการเรียนรู้