กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

– แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2561

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562