Home

วิสัยทัศน์ : " เด็กไทยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้รับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศ

Big Database

คลังสื่อเพื่อการเรียน

หลักสูตรพฤกษศาสตร์

ธนาคารความดี

E-Paperless

รายการ "กลุ่มนิเทศ...ชวนคุย"
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าว/กิจกรรม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ประกาศข่าวสารสาธารณะ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ITA Online 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1