Home

วิสัยทัศน์ : " องค์กรวิถีใหม่ วิถีไทย วิถีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ

Big Database

คลังสื่อเพื่อการเรียน

หลักสูตรพฤกษศาสตร์

ธนาคารความดี

E-Paperless

ข่าว/กิจกรรม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ประกาศข่าวสารสาธารณะ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ITA Online 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1