กลุ่มงาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

"บริการเต็มที่ อำนวยการเต็มใจ"

กลุ่มบริหารงานบุคคล

"โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต มีประสิทธิภาพ"

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

"ถี่ถ้วน รอบครอบ ตรวจสอบได้ ใส่ใจบริการ"

กลุ่มนโยบายและแผน

"กลุ่มแผนนักคิด พิชิตนโยบาย"

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

"เป็นกัลยาณมิตร ร่วมคิดร่วมทำ นำสู่คุณภาพการศึกษา"

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 "Begin again"

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

"ส่งเสริมก้าวหน้า ทรงคุณค่า สู่มืออาชีพ"

กลุ่มกฎหมายและคดี

"ถูกต้อง เป็นธรรม ล้ำสมัย"

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

"มุ่งมั่น ทันสมัย ได้มาตรฐาน ประสานเทคโนโลยี "

หน่วยตรวจสอบภายใน

"เที่ยงธรรม มาตรฐาน มุ่งมั่น พัฒนา"