ถามตอบ-ข้อสงสัย

คำชี้แจงในการ ถาม-ตอบ
คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นี้
เป็นช่องทางที่มีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งผู้สอบถามสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางนี้ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ก่อนเขียนข้อคำถาม
2. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
3. เมื่อระบุเรื่องที่ต้องการสอบถามเสร็จแล้ว ให้คลิก "บันทึก"
4. เมื่อหน่วยงานได้รับคำถามจะตอบท่านภายใน 24 ชั่วโมง