อำเภอบ้านสร้าง

เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1

- บ้านหนองงูเหลือม

- ประชุมเขตศึกษา

- ไผ่แถวอนุสรณ์

- วัดบางกระเบา

- วัดบางเตย

- วัดพิกุลวนาราม

- วัดมูลเหล็ก

- วัดหัวไผ่

- อนุบาลวัดบ้านสร้าง

เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2

- ชุมชนวัดบางแตน

- นิคมพัฒนา

- บ้านบางขาม

- บ้านบางรุ่งโรจน์

- บ้านปากคลองบางกระดาน

- วัดกระทุ่มแพ้ว

- วัดคลองเฆ่

- วัดเทพพิทักษ์บุญญารามเรียนรวม

- วัดใหม่โพธิ์เย็น

- วัดอินทาราม