การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตร ที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสม กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลายพระหัตถ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1