การประชุมทางไกล “ในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนางสาวน้ำทิพย์ วชรภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ นำศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ เข้าร่วมการประชุมทางไกล “ในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังนโยบายในการดำเนินโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมลายพระหัตถ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1