การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

2. การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

3. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

4. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ